June 2022

About Edmond City Hospital Hospital

Edmond City Hospital is a registered 50 bed hospital with multidisciplinary facilities including 10 bed ICU at Butwal Sub-metropolitan City ward No. 13, Jeetgadhi Rupandehi. It is a privately owned and operated healthcare service established in 2010. It is registered under Nepal Government’s rules and regulations. Edmond City Hospital was established with the vision to …

About Edmond City Hospital Hospital Read More »

Online Form Policy

यस वेवसाईटमा बुझाईएका सम्पुर्ण विवरणहरु सुरक्षित राखिने छ । सम्बन्धित काेही कसैकाे विवरण यस वेवसाईटसँग सम्वन्धित अस्पताल बाहेक अन्यलाई उपलब्ध गराईने छैन । विशेष कारणवस नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका निकायहरुबाट विवरण माग गरिएमा उक्त विवरण उपलब्ध गराईनेछ । कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई कुनै पनि विवरण उपलब्ध गराईने छैन ।