Online Form Policy

  • यस वेवसाईटमा बुझाईएका सम्पुर्ण विवरणहरु सुरक्षित राखिने छ ।
  • सम्बन्धित काेही कसैकाे विवरण यस वेवसाईटसँग सम्वन्धित अस्पताल बाहेक अन्यलाई उपलब्ध गराईने छैन ।
  • विशेष कारणवस नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका निकायहरुबाट विवरण माग गरिएमा उक्त विवरण उपलब्ध गराईनेछ ।
  • कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई कुनै पनि विवरण उपलब्ध गराईने छैन ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New Offer ! Health Package Discount %